Regulamin

I. Definicje

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego green-rose.eu .

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod green-rose.eu , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GREEN ROSE a Klientem.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Green Rose z siedzibą w Wilnie przy P. Lukšio g. 18, Vilnius, Lithuania (Wilno, Litwa). Numer NIP: LT100006836613, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.green-rose.eu .

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Green Rose.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Każdy Klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.green-rose.eu jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

Poprzez dokonanie zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że go akceptuje.

III. Dane klienta

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. W interesie Klienta leży przekazanie prawidłowych informacji umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Green Rose nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

Green Rose zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli informacje podane przez Klienta są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu lub adresu mailowego).

IV. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

Firma Green Rose zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" . Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Więcej o polityce prywatności i bezpieczeństwu danych osobowych pod adresem https://green-rose.eu/pl/zasady-prywatnosci .

V. Prawo do odstępienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni.

Odstąpić od umowy bez przyczyn można w czasie, gdy zamówienie jeszcze nie jest wysłane. Po wsyłaniu zamówienia, chcąc odstąpić od umowy, należy przyjąć towar i odesłać go z powrotem na własne koszty.

Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku braku oryginalnego opakowania, metek, a także towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: P. Lukšio g. 18, Vilnius, Lithuania (Litwa).

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VI. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotach polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny elektronicznym przelewem na numer konta bankowego poprzez PaySera oraz za pośrednicztwem serwisu paypal.

Płatność za pomocą karty możliwa jest tylko w eurach, dolorach i swarach brytyjskich.

Koszty dostawy poprzez pocztę wysyłką poleconą - 25 zł, przesyłka kurierska - 40 zł.

VII. Dostawa

Dostawa realizowana jest za pomocą Poczty lub kurierów TNT. Koszt jest doliczany do wartości zamówienia zgodnie z podanym cennikiem.

Green Rose nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).

Na termin realizacji złożonych zamówień składa się czas do potwierdzenia zamówienia, oczekiwania na wpłatę, maksymalnie 14 dni roboczych przygotowania do wysyłki oraz czas dostawy. Po otrzymaniu wpłaty, wysyłamy zamówienia w ciągu 1 - 4 dni roboczych.

Przy zamówieniach o wartości powyżej 500 zł koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty lub kurierów TNT pokrywa firma Green Rose.

VIII. Wady, Reklamacje, Zwroty

Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów po podaniu przyczyny w terminie do 10 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki. Towar zwracany nie może nosić żadnych oznak użytkowania go (ma mieć nieodczepione metki), musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu i należy dołączyć do niego dowód zakupu. Koszty wysyłki ponosi zwracający. Zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Green Rose zwraca kwotę równą wartości odsyłanego towaru (bez kosztów wysyłki) w ciągu 14 dni roboczych (liczonych od dnia otrzymania przesyłki od kupującego) na wskazane przez klienta konto bankowe. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu/wymiany. Następnie w ciągu 10 dni kalendarzowych (liczonych od daty otrzymania przesyłki) należy wysłać do sklepu formularz wraz z towarem. Za datę zwrotu towaru przyjmujemy datę jego wysłania (a więc liczy się data stempla pocztowego). Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem ani za potwierdzeniem odbioru bez wcześniejszego telefonicznego lub e-mailowego ustalenia. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. W przypadku promocji darmowej dostawy i zwrotu towaru Green Rose zwraca kwotę równą wartości odsyłanego towaru minus koszty wysyłki.

Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem przedmiotu, mogą wynikać z różnic w ustawieniach graficznych monitorów i nie są przedmiotem reklamacji. Do wad objętych gwarancją należą uszkodzone zatrzaski, wady fabryczne materiału oraz ewentualne błędy powstałe w procesie wytwórczym.

W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą.

Green Rose ma prawo nie uznać reklamacji jeśli klient nie posiada dowodu zakupu lub produkt był używany niezgodnie z zaleceniami.

Chcąc zmienić rozmiar lub kolor towaru, należy zawiadomić Sklep w ciągu 7 dni roboczych, zatem wysłać Towar na adres siedziby firmy. Po otrzymaniu przesyłki, Green Rose ponownie wyszle już zamieniony Towar. Koszty przesyłki podejmuje Klient.

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.

Green Rose zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia Klienta.